EFS College COVAB hoopt op constructieve oplossing

jeugdparlement

PARAMARIBO – Het EFS College COVAB betreurt de verkeerde berichtgevingen die door het cao-personeel tijdens de staking op 04 september via de media de samenleving bereikt hebben. Dit meldt het EFS College COVAB in een persbericht.

In tegenstelling tot wat het cao-personeel tijdens de staking in haar petitie, die zij door tussenkomst van de onderdirecteur Edith Tilon aan de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel kenbaar maakte, wenst het EFS College COVAB ter opheldering van zaken, enkele feitelijkheden met betrekking tot het doorvoeren van diverse salarisaanpassingen en verhogingen van met name het cao-personeel middels dit persbericht kenbaar te maken. De situatie rondom de landelijke economische situatie is reeds bekend.

Het uitblijven van subsidie vanaf het tweede kwartaal in 2015 heeft ook bij het EFS College COVAB een zware druk gelegd op de reserves. Deze zijn ondertussen ver gekelderd en er zijn slechts beperkte middelen beschikbaar voor de bedrijfsvoering. Vanaf midden  2015 is de directie genoodzaakt geweest om een bezuinigingsplan, ter garandering van continuïteit van bedrijfsvoering, uit te werken en in te voeren. De directie en management zijn vanaf 2015 structureel in gesprek geweest met de bond van personeel COVAB, de stafleden en het overige personeel om hun de zeer zorgelijke  financiële situatie voor te houden. Vermeldenswaard is dat er toch alles aan gedaan is om het personeel van COVAB vanaf 2014  diverse  salarisaanpassingen/verhogingen te geven. Alle tegoeden aan het personeel zijn ook conform afspraak betaald, soms ten koste van de bedrijfsvoering.

Ondanks ongunstige liquiditeitscijfers zijn voor het laatst in 2017, na vele malen wikken en wegen en transparante communicatie de secundaire voorzieningen aangepast en doorgevoerd, wederom allereerst voor het cao-personeel. Staf en management moesten langer geduld betrachten.  Vanwege het niet ontvangen van subsidie over het tweede kwartaal van 2017 konden ook de vakantiegelden niet conform de reguliere uitvoering aan het einde van de maand juli, uitbetaald worden. Met de storting van de eerste tranche subsidie over het derde kwartaal is als eerste het cao-personeel uitbetaald. Staf en management moesten weer  langer wachten. Intussen beschikken alle personeelsleden over hun vakantiegelden en TWK tegoeden naar aanleiding van verhoging van een aantal toelagen per 1 januari 2017. De tweede en derde tranche van de subsidie over het derde kwartaal zijn tot op heden nog niet gestort.

In de petitie van het stakend EFS College COVAB-personeel stond de roep naar de koopkrachtversterking die door de regering doorgevoerd werd voor ambtenaren en de daaraan gelijkgestelden centraal. Dit terwijl koopkracht versterking aan ambtenaren is geven, vanwege het feit dat de ambtenaren in 2016 en 2017 geen andere verhogingen hebben gehad. Het personeel van COVAB heeft in beide jaren verhogingen of in het basisloon of toelagen gehad. Nadat de bond van het COVAB personeel schriftelijk een aanvraag daarvoor indiende heeft de directie na diverse berekeningen, een bedrag aangeboden…[+]