Wereld Religie Dag

wereld religie

In 1949 heeft de Nationale Geestelijke Vergadering van de Baha’i-beweging in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot Wereld Religie Dag (World Religion Day).  Dit jaar werd deze dag op 20 januari 2019 gevierd ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie. Het bahá’í-geloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door Bahá’u’lláh in Perzië en de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen bahá’ís in meer dan tweehonderd landen en gebieden.

De bahá’í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien als een ontvouwing van waarheid met behulp van een aantal goddelijke boodschappers, manifestaties van God genaamd, die elk een religie hebben gesticht afgestemd op de behoeften van hun tijd en het begripsvermogen van de mensen uit hun tijd. Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed de bekendste.

Voor de bahá’ís is de meest recente en belangrijkste boodschapper Bahá’u’lláh. Bahá’ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá’u’lláhs leer, met zijn leven als proef op de som, de eindtijd-beloften van de voorgaande religies vervult. Volgens de bahá’ís is de mensheid betrokken bij een voortdurend, noodzakelijk en geleidelijk proces naar verstandhouding, vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal. Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.  In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt. In polytheïstische religies spreekt men daarentegen over een godendom. Op deze dag worden priesters – de tussenpersonen tussen goden en mensen – van alle godsdiensten ter wereld in het zonnetje gezet. Gelovigen worden op deze dag aangespoord om naar mensen van andere geloofsovertuigingen te luisteren om de overeenkomsten tussen de verschillende religies te zien. Vaak worden er op Wereld Religie Dag lezingen georganiseerd. De eerste Wereld Religie Dag was op 15 januari 1950…[+]